Polska wersja Legal Stay
English version of Legal Stay
Russian version of Legal Stay

Specjalizujemy się w prowadzeniu następujących spraw:

 • zameldowanie Cudzoziemca

 • ubezpieczenie zdrowotne dla Cudzoziemca

 • zezwolenie na pracę dla Cudzoziemca

 • zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

 • zezwolenie na osiedlenie się

 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

 • przedłużenie wizy pobytowej

 • rejestracja pobytu obywatela UE

 • prawo stałego pobytu obywatela UE

 • zaproszenie dla Cudzoziemca

 • wymiana dokumentów pobytowych Cudzoziemca

 • przygotowywanie odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez wojewodę, jak również od decyzji zobowiązujących Cudzoziemca do opuszczenia kraju oraz orzekających o wydaleniu Cudzoziemca z terytorium RP

 • formalności związane z zawarciem związku małżeńskiego obywatela Polski z Cudzoziemcem

Usługi świadczymy w następujących formach:

 • kompleksowe prowadzenie spraw administracyjnych

 • przygotowywanie pism w postępowaniu administracyjnym

 • udzielenie ustnych i pisemnych porad dotyczących pobytu Cudzoziemca w Polsce

 • sporządzanie pisemnych opinii i analiz prawnych dotyczących sytuacji Cudzoziemca

stat4u